Archive for the tag "aidoru"

Translation review: [Aidoru] Shinsekai Yori 01